Mükellef Teknoloji A.Ş. (Mükellef) Site üzerinden Türkiye’de vergi mükellefi ve/veya vergi mükellefi olmak isteyen müşterilerine bu Kullanım Koşulları (Sözleşme) ve Site’de detaylandırılan şekilde bir vergi mükellefinin ihtiyacı olan pek çok hizmeti tek bir çatı altında toplayarak hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Mükellef, bu hizmeti doğrudan müşterilerine bizzat sunabildiği gibi belirli durumlarda üçüncü kişi iş ortakları ile işbirlikleri de gerçekleştirmektedir.
Bu Sözleşme, Müşteri’ye hizmet sunulurken ve/veya hizmet sunulmasa dahi Site’nin kullanıldığı herhangi bir durumda uyulması gereken şart ve koşullar başta olmak üzere Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenler. Bu Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Site’de yayınlanan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
Müşteri, Site’ye üye olarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

(1) TARAFLAR

Bu Sözleşme,
Mükellef Teknoloji A.Ş. (Mükellef) ile Müşteri arasında aşağıdaki şart ve koşullarda mutabık kalınarak akdedilmiştir.
İşbu Sözleşme’de Mükellef ve Müşteri ayrı ayrı taraflar olarak adlandırılacaktır.

Mükellef İletişim Bilgileri:

Mükellef Teknoloji Anonim Şirketi
Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı Apt. No: 1/2 Ataşehir/İstanbul
Vergi No: 6270975199
[email protected]


(2) TANIMLAR

Başkanlık: T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nı,

Muhasebe Hizmetleri: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında iş sahiplerine/vergi yükümlülerine sunulan ve Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nde detaylandırılan ve sınırlandırılan hizmetleri,

Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca Muhasebe Hizmetleri sunmaya yetkili Mükellef iş ortağı/ortakları ile Müşteri arasında akdedilen ve Muhasebe Hizmetleri’ne ilişkin hüküm ve koşulların düzenlendiği sözleşmeyi,

Yetkili Kullanıcı, Yetkili Kullanıcı Kodu ve Bilgileri: Kendisine, Mükellef tarafından sunulacak hizmetleri kullanması için giriş yetkisi verilmiş Müşteri’yi ve/veya Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında Müşteri’ye Muhasebe Hizmetleri sunacak üçüncü kişi iş ortaklarını ve sunulan hizmete erişim için verilecek olan kullanıcı kodları ve bilgilerini ifade eder. Bu Sözleşme kapsamında Ürün ve Hizmetler’in sunulabilmesi için Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin tarafı iş ortağı Site üzerinde doğrudan Müşteri’nin Yetkili Kullanıcılarından biri olarak atanacaktır.

(3) SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Müşteri www.mukellef.co alan adlı internet sitesine ve/veya bu siteye ilişkin, hizmetlerin sunulacağı web tabanlı uygulamaya (ayrı ayrı veya birlikte Site) üye olarak Mükellef’in bu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerin kendisine sunulmasını istemektedir. Mükellef, bu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye bu Sözleşme’de belirtilen hizmetleri sunmak istemektedir. Bu Sözleşme’nin amacı, Sözleşme’de detaylandırılan hizmetlerin Mükellef tarafından Müşteri’ye sağlanması ve/veya sağlanmasına aracılık edilmesi karşılığında Müşteri’nin ilgili ücretleri ödemesine ilişkin koşullar ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

(4) TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 4.1. Bu Sözleşme, Kullanım Koşulları ve/veya Site’de ilgili bölümlerde çeşiti vasıtalarla açıklandığı üzere; Mükellef işbu Sözleşme’de detaylandırılan hizmetlerin (tamamı, bir ve/veya birkaçı birlikte Ürün ve Hizmetler ) doğrudan kendisi tarafından ve/veya üçüncü kişi iş ortaklarıyla sağlanması amacıyla buna aracılık edilmesi hizmetlerini Müşteri’ye sunmaktadır.
 • 4.2. MÜKELLEF tarafından Müşteri’ye sunulacak veya sunulmasına aracılık edilecek Ürün ve Hizmetler, aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır. Mükellef, Ürün ve Hizmetler’in kapsamı ve ücretlendirmeye ilişkin detayları ve bunlardaki değişiklikleri, Müşteri’nin e-mail adresine gerçekleştireceği bildirimle veya Site’de uygun gördüğü şekilde ilan edebilir. Bu detaylar veya değişikliklerin uygulanabilmesi için Müşteri’nin kabulü gerekmez. Site’de yer alan Ürün ve Hizmetler’e ilişkin diğer düzenlemeler ve açıklamalar da bu Sözleşme dahilinde olup; Taraflar’ın uyması gereken hak ve yükümlülüklerdendir.
  • 4.2.1. E-Dönüşüm Hizmetleri:
   Mükellef, özel entegratör sıfatını haiz iş ortağı şirket tarafından Müşteri’ye elektronik fatura (e-fatura) ve elektronik arşiv fatura (e-arşiv fatura) hizmetlerinin sunulmasını sağlar.
  • 4.2.1.1.
   Bu Sözleşme’de belirtilen; e-fatura veya e-arşiv hizmetlerine ilişkin özel hükümler, Müşteri’nin ilgili hizmet kapsamında ticari faaliyetinin söz konusu olması durumunda geçerli olacaktır. Bu bakımdan e-fatura veya e-arşiv hizmetlerinden yalnızca bir veya birkaçının kullanımı söz konusu olabilir. Müşteri, kullanmadığı hizmetlere ilişkin, sadece bu Sözleşme’de yer alması sebebiyle Mükellef’den herhangi bir hak veya talepte bulunamaz.
  • 4.2.1.2. Mükellef, E-Dönüşüm Hizmetleri’nin Müşteri’ye sunulması için Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde özel entegratör sıfatını haiz iş ortaklarıyla birlikte faaliyet gösterir. Bu kapsamda söz konusu E-Dönüşüm Hizmetleri özel entegratör sıfatını haiz iş ortakları tarafından sunulacak olup; Mükellef bu iş ortakları adına Müşteri’yle sözleşmeler akdedilmesine aracılık etmeye yetkilidir. Her şartta ilgili mevzuatın izin verdiği kapsamda e-Dönüşüm Hizmetleri’nin ifa edilebilmesi için iş ortakları, alt yükleniciler ve/veya ilgili üçüncü kişilerle birlikte çalışılabilir veya bazı hizmetleri bunlara gördürülebilir.
  • 4.2.2.Muhasebe Hizmetleri: Mükellef, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca bu hizmetleri sunmaya yetkili üçüncü kişi iş ortaklarının Müşteri’ye Muhasebe Hizmetleri sunmasına aracılık eder. İşbu Muhasebe Hizmetleri, Müşteri ile ilgili üçüncü kişi iş ortağı arasında akdedilen Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nde detaylandırılmıştır.
  • 4.2.2.1.Mükellef, Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin herhangi bir şekilde tarafı olmayıp; işbu sözleşme Müşteri ile iş ortağı arasında akdedilir. Bu sebeple, Mali Müşavirlik Sözleşmesi’ndeki hak ve yükümlülüklerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, Muhasebe Hizmetleri’nin eksik ve/veya ayıplı ifa edilmesi gibi doğrudan Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’ne ilişkin hususlarda Mükellef muhatap kabul edilemez ve Mükellef’den herhangi bir şey hak ve talep edilemez Ancak Mükellef, kendi takdirinde olmak üzere Müşteri ile iş ortağı arasındaki ticari ilişkiye Müşteri memnuniyeti kapsamında kendi takdiri sınırlarını çizecek şekilde dahil olabilir.
  • 4.2.3. Adres Temini Hizmetleri: Mükellef, Müşteri’nin ticari faaliyetini sürdürebilmesi amacıyla Müşteri’ye adres temini için, ilgili adresi kiraya vermeye yetkili üçüncü kişi iş ortaklarının yetkilendirdiği sınırlar dahilinde bu Sözleşme’den ayrı bir sözleşme akdedebilir. (Ofis Hizmetleri Üyelik Sözleşmesi) Ofis Hizmetleri Üyelik Sözleşmesi’nin detayları ilgili metindedir.
  • 4.2.3.1. Müşteri’nin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla yasal bir adresi bulunuyorsa ve Müşteri talep etmiyorsa Ofis Hizmetleri Üyelik Sözleşmesi akdedilmesi zorunluluk değildir. Müşteri bu Sözleşme’yi akdetmek istiyorsa buna ilişkin MÜKELLEF ile iletişime geçmelidir, aksi halde MÜKELLEF’in bu Ofis Hizmetleri Sözleşmesi’ni akdetmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  • 4.2.3.2. 4.2.3.1’inci madde saklı kalmak kaydıyla, Mükellef, Müşteri’ye Ürün ve Hizmetler’i sunabilmek için Müşteri’nin yasal ticari adresi olmasının zorunlu olduğunu öngördüğü durumlarda, Müşteri’den Ofis Hizmetleri Üyelik Sözleşmesi akdetmesini veya yasal ticari adresinin bulunduğunu ve açık adresi kanıtlayan bilgi ve belgeleri kendisine Site üzerinden veya fiziki evrak olarak ulaştırmasını talep edebilir. Aksi halde Mükellef’in Müşteri’ye hizmet sunmama hakkı saklıdır.
  • 4.2.4. Elektronik İmza Temin Hizmetleri: Mükellef, Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, güvenli elektronik imza, elektronik sertifika ve zaman damgasına ilişkin hizmetleri sağlamaya yetkili elektronik sertifika Mükellef iş ortakları tarafından Müşteri’ye Elektronik İmza Temin Hizmetleri’nin (e-İmza Hizmetleri) sunulmasına aracılık eder. Bu e-İmza Hizmetleri Müşteri ile ilgili elektronik sertifika Mükellef iş ortağı arasında akdedilen sözleşmeler ve taahhütnamelerde detaylandırılmıştır.
  • 4.2.4.1.Mükellef, e-İmza Hizmetleri’ne ilişkin sözleşmelerin herhangi bir şekilde tarafı olmayıp, sadece e-İmza Hizmetleri’nin Müşteri’ye sunulabilmesi için aracı ve kolaylaştırıcı işleve sahiptir. Bu sebeple, e-İmza Hizmetleri’ne ilişkin sözleşmelerdeki hak ve yükümlülüklerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, yahut eksik ve/veya ayıplı ifa edilmesi gibi doğrudan e-İmza Hizmetleri sözleşmelerine ve ilgili mevzuata ilişkin hususlarda Mükellef muhatap kabul edilemez ve Mükellef’den herhangi bir şey hak ve talep edilemez. Ancak Mükellef, kendi takdirinde olmak üzere Müşteri ile iş ortağı arasındaki ticari ilişkiye Müşteri memnuniyeti kapsamında kendi takdiri sınırlarını çizecek şekilde dahil olabilir.
  • 4.2.5. Çevrimiçi Finans ve İş Yönetimi Uygulamaları Hizmetleri: Mükellef, Müşteri’nin online olarak finansal hususlar ve iş yönetimi gerçekleştirebilmesi için, ilgili üçüncü kişi iş ortaklarıyla gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Site üzerinden kullanılabilecek şekilde ön muhasebe programı hizmeti sunmaktadır. Bu hizmeti kullanmak isteyen Müşteriler, bu Sözleşme’ye ek olarak ilgili hizmete ilişkin özel şart ve koşulların yer aldığı kullanım metinlerini de onaylamalıdır. İşbu kullanım metinleri de bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
  • 4.2.6. Muhasebesel Evrak Teslim Hizmetleri:Mükellef, Muhasebe Hizmetleri kapsamında, iş ortağının fiziken erişmesi ve/veya incelemesi gereken fatura, masraf belgeleri ve fişler gibi muhasebesel evrakın, ilgili üçüncü kişi kurye/kargo şirketi iş ortaklarıyla gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Müşteri’den teslim alınarak iş ortağına teslim edilebilmesini sağlayacaktır.
  • 4.2.6.1. 4.2.6.1. Müşteri, ilgili döneme ilişkin muhasebesel evrakı kurye/kargo şirketine eksiksiz ve herhangi bir kayıp veya zarara mahal vermeyecek şekilde muhafaza edilmiş halde teslim edecektir. Bu evrakın Müşteri’den teslim alınması, iş ortağına teslim edilmesi ve iş ortağından tekrar teslim alınarak Müşteri’ye geri teslim edilmesi süreçlerindeki herhangi bir kayıp ve/veya zarardan Mükellef sorumlu tutulamaz. Mükellef bu hizmete ilişkin sadece ilgili evrakın taraflar arasında ulaştırılmasına kolaylaştırıcılık sağlar.
 • 4.3. Müşteri, Mükellef’in faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler telekomünikasyon ve enerji altyapılarında geniş kapsamlı Ürün ve Hizmetlerin sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler, veri aktarımı ve bağlantı sorunları, Müşteri nezdinde kullanılmakta olan bilgisayar, ekipman ve donanımın iyi bir şekilde çalışmaması nedeniyle ya da kullanıcılarından kaynaklanan güvenlik problemleri sebebiyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya Hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle Mükellef’ten herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Bu kapsamda Mükellef kaynaklı olmayan ve açıkça Mükellef’in kusurunun bulunmadığı hizmet kesintilerinden ve 3. kişiler tarafından yapılacak siber saldırıların yol açtığı zararlardan Mükellef hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
 • 4.4. Mükellef, Müşteri’den kaynaklanan gecikmeler ve kendisine yüklenemeyecek arıza, gecikme ve bunun gibi haberleşmeyi önleyici durumlara karşı sorumluluk kabul etmez.
 • 4.5. Mükellef, her türlü önlem ve tedbiri almış olmasına rağmen, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, tamamen durdurabilir. Müşteri, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için hiçbir şekilde Mükellef’e rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.6.Müşteri, Mükellef’in ve iş ortaklarının yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi için Mükellef’e ve ilgili iş ortaklarına bildirmekle yükümlü olduğu her türlü bilgi ve belgeleri; doğru, eksiksiz, güncel ve tam olarak bildirecektir. Müşteri, Site’de yer alan tüm bu bilgileri eksiksiz, tam ve güncel olarak sisteme girmekle ve Sözleşme süresince güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde, hizmetin sunulamaması, hizmet sunumunun gecikmesi/aksaması, veya işbu bilgi ve belge eksikliklerinden doğrudan veya dolaylı kaynaklanan her türlü aksaklıktan doğrudan Müşteri sorumludur. Mükellef’in işbu sebeple uğradığı zararları tazmin etme hak ve yetkisi saklıdır ve/veya süreç içerisinde oraya çıkacak sıkıntılarda Mükellef sorumlu tutulamaz.
 • 4.7.Müşteri, başta KEP adresi ve diğer elektronik posta adresleri olmak üzere, Hizmet kapsamında Mükellef’e ibraz ettiği her türlü belge ve bilgilerin sürekli olarak güncel olmasından sorumludur. Müşteri, Mükellef’in herhangi bir e-mail adresinden, Kayıtlı Elektronik Posta adresinden ya da Müşteri’nin Site’deki hesabına Mükellef tarafından gelecek bilgilendirme içerikli e-mailleri, duyuruları ve Mükellef’in internet sitesi aracılığı ile yapacağı bildirimleri takip etmekle yükümlüdür. İbraz ettiği belge ve bilgilerde yanlışlık bulunması halinde veya bu belge ve bilgilerin mevzuata uygun olmadığının tespit edilmesi halinde Müşteri, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin Mükellef’in hizmeti durdurma ve/veya Sözleşme’yi feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, hesap bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri yazılı olarak Mükellef’e bildirmediği müddetçe, Mükellef var olan bilgiler doğrultusunda ilerleyecektir.
 • 4.8. Mükellef, Yetkili Kişiler’in kullanıcı adı ve şifreleri ile yapılacak olan işlemlerden doğacak olan yasal müeyyidelerden hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yetkili Kullanıcılar’a tanınan yetkinin Müşteri tarafından geri çekilmesi durumunda ya da herhangi bir çalışanın yetkilendirilmemiş şekilde Site’yi kullanması durumunda bu hususu derhal Mükellef’e önce olabilecek en hızlı yöntemle ve ardından en kısa sürede yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Mükellef, talep üzerine ilgili kişinin yetkilerinin kaldırılmasını sistem üzerine tanımlayacak ve sisteme erişimini engelleyecektir. Müşteri’nin hali hazırdaki Yetkili Kullanıcılar üzerindeki yetkinin geri çekildiği veya yetkilerin değiştirildiğine dair Mükellef’e bildirimde bulunana kadar mevcut yetkilendirme geçerliliğini koruyacaktır. Müşteri’nin yetki değişikliklerini geç bildirmesinden, iflas etmesinden, tasfiye edilmesinden veya herhangi bir sebepten ötürü ticari faaliyetlerinin sona ermesinden dolayı Müşteri’ye ait "şifre" ve "yetkili kullanıcı bilgileri" nin kullanılması suretiyle işbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak işlemler nedeniyle tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Mükellef’in hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.9. Müşteri, Mükellef’in kendisine sunmuş olduğu yazılımları, donanımsal ve teknik altyapıyı zarara uğratacak veya bu yapıların sürekliliğini etkileyecek her türlü davranış ve tutumdan kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.10.Müşteri, Muhasebe Hizmetleri’nin sunulabilmesi için, Muhasebe Hizmetleri’ni sunan iş ortağının, Müşteri’nin Site’deki Yetkili Kullanıcılar’ından biri olması sebebiyle, Site’ye sağladığı entegrasyon ile kendisinin Muhasebe Hizmetleri’ne ilişkin bilgilerini, ön muhasebe programı vasıtasıyla finansal verilerini görebileceğini, bu verilerden yararlanarak ve bu verileri kullanarak Muhasebe Hizmetleri’ni sunabileceğini, iş ortağının bu bilgi ve verilere ulaşmak için kendisinden ayrı bir izne/onaya ihtiyacı olmadığını, bu Sözleşme ile ilgili izin/onayın açıkça verildiğini kabul ve beyan eder.
 • 4.11. Bu Sözleşme aracılığıyla Müşteri’ye sunulan Ürün ve Hizmetler ile Müşteri’nin hak ve yükümlülüklerinin geçerliliği için, ilgili mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin 18 yaşından büyük olması gerekmektir. Bu sebeple, Müşteri’nin bir gerçek kişi olması durumunda, Sözleşme’nin onaylanması ile Müşteri’nin 18 yaşından büyük olduğu kabul edilir. Müşteri’nin 18 yaşından küçük olması durumunda ise, bu Sözleşme’nin onaylanması halinde Müşteri’nin veli ve/veya vasisinden onay/izin aldığı varsayılacaktır.
 • 4.12. Mükellef, Sözleşme’nin onaylanması ardından yapılacak değerlendirme sonucu Müşteri’nin onayladığı Sözleşme’yi hukuki gerekçelerle veya gerekçe göstermeksizin reddetme hakkına da sahiptir. Bu kapsamda, Müşteri’nin Site üzerinden Sözleşme’yi onaylaması ilgili mevzuat kapsamında “öneri/icap” olarak kabul edilir. Sözleşme’nin yürürlük ve hüküm doğurmaya başlaması için Mükellef’in aktif bir davranışı veya Sözleşme’nin kurulduğu gösterir zımni bildirimleri dikkate alınır.
 • 4.13. Müşteri, işbu Sözleşme konusu Hizmet’e ilişkin ödemesi gereken ücreti öderken bilgilerini girmiş olduğu kendisine ve/veya başkasına ait kredi/banka kartının geçerli bir banka kartı olduğunu, işbu ücret tutarlarının bu banka/kredi kartından tahsil edilmesi hususunda kendisinin/ kart sahibinin rızası dahilinde olduğunu kabul ve beyan eder.
 • 4.14. Müşteri tarafından Mükellef nezdinde yetkilendirilmiş Yetkili Kullanıcılar Ürün ve Hizmetler’in sunulduğu Site’yi açma (bağlanma) bilgilerinin güvenliğinin sağlanması bakımından tüm önlemleri almak mükellefiyetindedir. Buna göre Yetkili Kullanıcı, kendisinden makul çerçevede beklenen her türlü önlemi alacaktır. Oturum açmak için kullanılan kullanıcı adı ve şifre Yetkili Kullanıcının şahsına özel ve başkalarına devredilemez mahiyettedir. Yetkili Kullanıcı bu bilgileri kendisi dışında hiçbir üçüncü kişi ile paylaşmamakla yükümlüdür.
 • 4.15. Müşteri ve Yetkili Kullanıcısı/Kullanıcıları, Oturum açma bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından öğrenildiğini veya üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını öğrenir veya bu durumdan şüphelenecek olursa, o zaman bunu derhal Mükellef’e bildirmekle yükümlüdür. Bu bildiriyi yapmakla Yetkili Kullanıcı, bunun farkına varmasının hemen akabinde Oturum açma bilgilerinde değişiklik yapma mükellefiyetlerinden kurtulmuş sayılmayacaktır. Bu halde Mükellef, suistimalleri önlemek bakımından derhal gerekli önlemleri alacaktır.
 • 4.16. Müşteri, işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen Hizmetler’den faydalanmak için gerekli olan teknik ve donanımsal altyapı gereksinimlerini sağlamakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.17. Taraflar, işbu Sözleşme’nin onaylanması ile birbirlerinin temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı gibi unvan ve statüleri kazanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.18. Taraflar, Hizmet’e ilişkin yetkili makamlarca yayımlanan her türlü; yasa, tebliğ, genelge ve esaslar gereğince öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur. Müşteri, Başkanlık’ın Hizmet kapsamında yayımladığı; kılavuz, tebliğ, genelge dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü dokümanı incelediğini, bu kurallardan haberdar olduğunu ve bu kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Hizmet’in, Mükellef tarafından gerçekleştirebilmesi için Başkanlık nezdinde yapılması gereken tüm işlemlerden sorumludur. Müşteri, Sözleşme hükümlerinin yürürlüğe girdiği ana kadar Başkanlık nezdinde yaşanan sıkıntılardan münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin Başkanlık nezdinde gerçekleştirmesi gereken işlemlerden ve temin etmesi gereken belgelerden Mükellef sorumlu tutulamaz. Bundan bahisle, Müşteri’nin gerçekleştirmekle yükümlü olduğu işlem ve faaliyetlerde herhangi bir aksaklık/ gecikme veya imkansızlık meydana geldiğinde, işbu Sözleşme’de yer alan hizmetlerin Mükellef tarafından sunulmadığı Müşteri tarafından iddia edilemez.
 • 4.19. Mükellef, doğrudan kendisinin sunmadığı Muhasebe Hizmetleri ve e-İmza Hizmetleri gibi Ürün ve Hizmetler için, hizmetin kalitesi, müşteri memnuniyeti, ilgili hizmetin tam ve eksiksiz ifa edileceği dahil bu hizmetlere ilişkin herhangi bir konuda Müşteri’ye garanti veya taahhütte bulunmaz.

(5) ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

 • 5.1. Bu Sözleşme kapsamında, aylık belirli ücret veya ilgili paketin belirlenmiş ücreti dışında, Muhasebesel Evrak Teslim Hizmetleri ve diğer Ürün ve Hizmetler için Müşteri’den farklı tutarda ücretler tahsil edilecektir. Müşteri’ye sunulan hizmetler için Müşteri’den tahsil edilecek ücretlerin detaylarına http://mukellef.co/fiyatlar.html ’dan ulaşılabilir. İlgili tutarlar Müşteri’nin kredi kartından otomatik olarak tahsil edilecek olup; Müşteri’nin Mükellef tarafından belirlenen ve ilan edilen toplu bir paketten yararlanmak istemesi durumunda bu paketin toplam ücreti, Müşteri’nin aylık hizmet almak istemesi halinde ilgili ayın ücreti Müşteri’den peşin olarak ilgili döneme ilişkin Ürün ve Hizmetler sunulmaya başlanmadan önce tahsil edilecektir.
 • 5.2.Muhasebe Hizmetleri için Müşteri’den tahsil edilecek tutar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili yılda geçerli olmak üzere yayınlanan asgari ücret tarifesindeki asgari bedellerden az olmayacaktır . Hizmetlerin ücretlendirmesi Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili mercilerin yayınladığı asgari ücret tarifesi uyarınca her yıl veya ilgili mercinin uygun gördüğü başka bir zaman aralığında değişiklik gösterebilir. Muhasebe Hizmetleri için Müşteri’den tahsil edilen işbu ücret, Müşteri’den tahsil edilen aylık ücretin içinde olup; 5.2. ve 5.3. madde hükümleri saklıdır.
 • 5.3.Müşteri’den tahsil edilen sabit tutarlar dışında; Muhasebe Hizmetleri kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili yıla ilişkin yayınlanan serbest muhasebecilik asgari ücret tarifesi kapsamındaki Tablo I ve Tablo II’de yer alan işlemler (bu tabloların değişiklik göstermesi halinde aylık baz ücret kapsamında olduğu ilgili idari merci tarafından ilan edilen ve/veya genel mesleki kurallar gereği bu tutara dahil olduğu bilinen işlemler) dışındaki işlemler ve tarifenin açıklayıcı notlarında ek ücrete tabi olduğu belirtilen işlemler için Müşteri’den ek ücret tahsil edilecektir. Müşteri bu hususu bildiğini, bu kapsam dışındaki işlemler için tahsil edilecek ek ücretlerin Site’ye tanımladığı kart hesabından otomatik olarak tahsil edilebileceğini kabul ve beyan eder.
 • 5.4.Müşteri’nin Ürün ve Hizmetler’den toplu bir paket olarak ya da aylık ücretler karşılığı yararlanması farketmeksizin, ilgili döneme/pakete ilişkin Müşteri’ye tanımlanan E-Dönüşüm Hizmetleri kontör sınırının doldurulması halinde, Müşteri, ek kontör satın almalıdır. E-Dönüşüm Hizmetleri için ek kontörler Site üzerinden satın alınabilir.
 • 5.5.Müşteri, Ürün ve Hizmetler’in kendisine sunulmasını devam etmesi için önceki dönemlere ve ilgili döneme ilişkin ödemelerini tam ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür. Aksi halde Mükellef’in Ürün ve Hizmetler’in sunumunu geçici/kalıcı durdurma veya iş ortaklarından durdurulmasını talep etme hakkı saklıdır. Müşteri’nin tahsilat için tanımladığı karttan otomatik tahsilatın gerçekleştirilemediği gün ödemeler eksik yapılmış kabul edilecek olup; ek süreye ihtiyaç bulunmamaktadır. Müşteri’nin ödemediği tutarlara ilişkin herhangi bir yasal takibe başvurulduğu anda, kendi yasal komisyon ücreti dışında Müşteri’den faiz, söz konusu yasal yollar için harcanan/harcanacak avukatlık ücretleri ve diğer masraflar talep edilecektir.
 • 5.6.Mükellef, Muhasebe Hizmetleri’ne ilişkin ücretlendirmeler hariç, Sözleşme’nin yenilendiği her yıl ve/veya kendisinin uygun gördüğü diğer zamanlarda, Müşteri’ye bu Sözleşme’de öngörülen yöntemlerle bildirim yaparak bu bedelleri değiştirme hakkına sahiptir. Bedel değişikliklerinin uygulanabilmesi için Müşteri’nin onayı gerekmez. Müşteri, Ürün ve Hizmetler’e ilişkin bir paket kullanmaktaysa bu paketinin tamamlanması ardından, Ürün ve Hizmetler’den aylık bedel ödeyerek yararlanıyorsa bedel değişikliğinin yapıldığı içinde bulunulan aydan sonraki ilk ücret tahsilatından itibaren (bu tahsilat dahil) bu değişen ücretlerle Ürün ve Hizmetler’den yararlanmaya devam edecektir. Muhasebe Hizmetleri’nde ücret değişikliklerine ilişkin Sözleşme’nin 5.2’inci maddesi saklıdır.
 • 5.7.Müşteri’den tahsil edilecek ödemeler, Mükellef’in birlikte çalıştığı ve ilgili mevzuat kapsamında izinli/ruhsatlı elektronik para ödeme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek olup Mükellef Müşteriler’in kart ve şifre bilgileri gibi bilgileri kendi altyapısında saklamaz.

(6) SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ

 • 6.1.Bu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve Taraflar’ca feshedilmediği müddetçe süresiz olarak yürürlükte kalır.
 • 6.2.Ürün ve Hizmetler’den aylık yararlanan Müşteriler için Müşteri’nin bu Sözleşme’yi herhangi bir haklı neden olmaksızın feshetmek istemesi halinde, Sözleşme’nin feshedildiği tarihte içinde bulunulan ayın ücreti de Müşteri’den tahsil edilecektir. Ürün ve Hizmetler’den toplu bir paket satın alarak yararlanan Müşteriler için, Müşteri’nin bu Sözleşme’yi herhangi bir haklı neden olmaksızın feshetmek istemesi halinde ilgili paketin kalan dönemi de dahil o zamana kadar ödenen herhangi bir tutar Müşteri’ye iade edilmez.
 • 6.3.Mükellef’in bu Sözleşme’de yer alan esaslı yükümlülüklerinden birini ihlal etmesi halinde, Müşteri Mükellef’e 30 günlük süre tanıyarak işbu ihlale son vermesini ihtar eder. Bu süre sonunda ihlale son verilmemesi halinde, Müşteri işbu Sözleşme’yi haklı nedenle sona erdirebilecektir. Taraflar’ın ilgili mevzuattan doğan hakları saklıdır.
 • 6.4.Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında meydana gelen herhangi bir durum veya ihlal bu Sözleşme’nin ihlal edildiği şeklinde yorumlanamaz ve bu Sözleşme’nin ihlaline sebebiyet vermez. Bu durumda Müşteri Mükellef ile bu Sözleşme’de belirtilen iletişim kanalları ile iletişime geçecek ve Mükellef da söz konusu durumun çözümü için elinden gelen gayreti sarfedecektir. Ancak her şartta Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi ve hükümleri bu Sözleşme’den ayrı ve bağımsızdır.
 • 6.5.Sebebi farketmeksizin, bu Sözleşme’nin sona ermesi halinde, Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin Mükellef dışındaki üçüncü kişi iş ortağıyla akdedilmiş olması sebebiyle Müşteri işbu Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’ni de sona erdirecektir. Bu doğrultuda Müşteri, Mükellef’in yönlendirmeleri ve bilgilendirmeleri doğrultusunda Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin sona ermesi için gerekli bilgi ve belgeleri akdeder, ilgili formları imzalar ve/veya bunları ilgili üçüncü kişi iş ortağına gönderir/tebliğ eder.
 • 6.6.Sebebi farketmeksizin, Müşteri’ye Muhasebe Hizmetleri’ni sunan üçüncü kişi iş ortağının Mükellef ile ticari ilişkisinin sona ermesi halinde, Müşteri ile iş ortağı arasındaki Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi Mükellef’in uygun gördüğü başka bir Muhasebe Hizmetleri sunan üçüncü kişiye devredilecektir. Müşteri, bu durumda Mükellef’in uygun gördüğü kişilere Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin devredilmesi için ilgili sözleşme devirlerini gerçekleştireceğini, bu süreçte Mükellef’in talimat ve yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edeceğini ve ilgili belge/formları gecikmeksizin akdedeceğini, iş ortaklarına yapılması gereken bildirimleri Mükellef ile işbirliği içerisinde gerçekleştireceğini kabul ve beyan eder.
 • 6.7.Site kapsamında akdedilen sözleşmelere herhangi bir aykırılık bulunmasa dahi, Müşteri’nin Site’yi kullanma amacının hukuka ve ahlaka aykırı olduğunun anlaşılması halinde, Mükellef ve iş ortakları, Müşterinin Sözleşmesi’ni sürecini kalıcı olarak sonlandırma ve Müşteri ile Site kapsamında verilen Hizmetler’e ilişkin sözleşmelerin tamamını fesih hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Mükellef’in sözleşmelerden ve kanundan doğan tazminat hakları saklıdır. Bu ihlal doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan Müşteri sorumlu olup, Mükellef’in rücu hakkı saklıdır.
 • 6.8.Mükellef, Müşteri’nin bu Sözleşme’yi veya Site üzerinden sunulan farklı hizmetlere ilişkin kuralları ve sözleşmeleri ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız herhangi bir bildirime gerek olmaksızın feshedebilecektir:
  1. Müşteri’nin herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  2. Müşteri’nin Bu Sözleşme ve/veya diğer hizmet sözleşmelerini ihlal etmesi,
  3. Müşteri’nin üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden fillerde bulunması,
  4. Müşteri’nin Site’de veya Mükellef ile paylaştığı bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka aykırı unsurlar taşıması veya hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar taşımasa dahi Site’de paylaşılan bilgi, içerik görsel ve yazıların hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar ile paylaşılması.

  (7) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  1. 7.1. Site, Site’deki her türlü yazılım ve kaynak kodları, tasarım, görsel, iş modeli, içerik, fotoğraf ve fikri ve/veya ticari hak doğuran/doğurabilecek tüm hususlara ilişkin her türlü fikri hak, mülkiyet ve menfaat Mükellef’e aittir. Site’de, Sözleşme’de ve/veya içeriklerdeki herhangi bir hüküm bu hakların birinin/bir kısmının veya tamamının Müşteri’ye ait olduğu şeklinde yorumlanamaz. Bu Sözleşme kapsamında, Müşteri’nin Ürün ve Hizmetler’den yararlanmak üzere Site’yi kullanabilmesi için sadece Müşteri’ye özel, dünya çapında, alt lisans verilemez ve devredilemez, münhasır olmayan bir son kullanıcı lisansı tanınmaktadır.
  2. 7.2. Müşteri, Site’yi sadece bu Sözleşme’deki amaçlarla kullanabilir. Herhangi bir şekilde Site’yi, Site’deki herhangi bir içeriği, bilgiyi veya görseli başka amaçla kullanamaz, kopyalayamaz, iletemez, tersine mühendislik işlemleri dahil Site’nin kaynak koduna veya dizinine ulaşmayı amaçlayan bir uygulama gerçekleştiremez.
  3. 7.3. Müşteri herhangi bir şekilde Mükellef ve/veya bağlı ortaklıklarının ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. herhangi bir amaçla kullanamaz.

  (8) DİĞER HÜKÜMLER

  1. 8.1. Site’de sunulan hizmetlerden faydalanabilmek amacıyla Müşteri olmak isteyen kişi Site'nin ilgili bölümündeki gerekli bilgileri doldurmalıdır. Site’ye Müşteri olurken Müşteri’nin verdiği e-posta adresinin ve diğer bilgilerin güncel olması zorunludur. Tüm yazışmalarda bu e-posta adresi esas alınır ve kullanılır. Gerekli bilgilerin iletilmesinin akabinde Mükellef tarafından kayıt işlemleri tamamlandığı takdirde kişi Müşteri olacaktır.
  2. 8.2.Mükellef yapacağı değerlendirme sonucu gerekçe göstermeksizin Müşteri olma başvurusunu reddetme hakkını haizdir. Mükellef’in Müşteri’nin iletmiş olduğu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır ve Müşteri’nin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Mükellef’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Müşteri, Site’ye Müşteri olurken verdiği bilgilerin değişmesi halinde bu durumu gecikmeksizin Mükellef’e bildirmekle yükümlüdür.
  3. 8.3 Bu Sözleşme’de ve Site’de sunulan Hizmetler için belirtilen her türlü hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Bu sebeple, Müşterilerin gerçek kişi olması durumunda, Müşteri Sözleşme’yi onaylaması ile 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşterinin 18 yaşından küçük olması durumunda ise, bu Sözleşme’nin onaylanması halinde Müşterinin veli ve/veya vasisinden onay/izin aldığı varsayılacaktır. Müşterinin tüzel kişi olması halinde ise, bu Sözleşme’nin onaylanması ile Müşteri kendi yargı bölgesinde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olduğunu, bu Sözleşme’yi akdetmek dahil olmak üzere tüm iktidar ve yetkiye sahip olduğunu ve ayrıca Sözleşme’yi akdeden temsilcisinin Sözleşme’nin akdedilmesi için usulüne uygun yetkilendirildiğini kabul ve taahhüt eder. Mükellef’in tüzel kişi adına bu Sözleşme’yi akdeden gerçek kişinin temsil yetkisinin araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  4. 8.4Müşteri, Mükellef’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ve ilgili Site’de yayınlanan Gizlilik Politikası uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Müşterilere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Mükellef’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
  5. 8.5 Müşteri’nin Site aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteriye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Müşteri tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Müşteri’nin, sisteme ve Site’ye giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Müşterilerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Mükellef’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Mükellef’in rücu hakkı saklıdır.
  6. 8.6.Müşteri, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Mükellef, Müşteri tarafından kendisine iletilen veya Site üzerinden Müşteri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış, hukuka aykırı veya hatalı olmasından dolayı doğan/doğacak, maddi/manevi, doğrudan ya da dolaylı tüm zararlardan kusuru olmasa dahi Müşteri tek başına sorumludur. Mükellef’in rücu hakkı saklıdır.
  7. 8.7. Bu Sözleşme’de veya Site’deki hizmetler için Mükellef ya da İş Ortakları ile akdedilecek sözleşmelerde yer alan özel sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Müşteri Site üzerinden gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin hukuka uygun olacağını ve hukuka aykırı her türlü iş/işlem sonucunda doğan zarardan münhasıran sorumlu olacağını kabul eder.
  8. 8.8. Müşteri, Mükellef ve İş Ortakları’nın ayni veya şahsi haklarını, kişilik haklarını, fikri mülkiyet haklarını, veya malvarlığı haklarını ve fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek mal veya hizmetlere ilişkin herhangi bir hakkı ihlal teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, yazıları, istatistikleri, bilgilendirmeleri, içerikleri, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, yaymayacağını, dağıtmayacağını, aktarmayacağını işlemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Müşteri gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Mükellef ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini ve Mükellef’i bu yollarla herhangi bir zarara uğratmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. 8.9. Mükellef, Site üzerinde sunulan Hizmetler’de ve içeriklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğradığı/uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Mükellef’ten tazminat talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.
  10. 8.10. Grev, lokavt, siber saldırı, savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel, benzeri tabii afetler ve benzeri haller gibi Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilir. Herhangi bir Taraf, kendi kontrolünde olmayan bu sayılanlar veya benzeri mücbir sebep hallerinde, mücbir sebep sürdüğü sürece yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten sorumlu tutulamaz. İşbu durumun 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde diğer Taraf mücbir sebepten etkilenen Taraf’a Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3)üncü maddesi uyarınca bir bildirimde bulunmak kaydıyla Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Mücbir sebep hali sebebiyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf, haber vermesi kendinden beklenebilecek en kısa sürede bu durumu diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir.
  11. 8.11. Mükellef, Müşteri ile Müşteri’nin kayıt olurken bildirdiği elektronik posta adresleri vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Bu şekilde yapılan bilgilendirmeler ve Sözleşme değişiklikleri Mükellef için yazılı iletişimin yerini tutar. Müşteri bu kapsamda elektronik posta adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmekle yükümlüdür.
  12. 8.12. Müşteri, bu Sözleşme’den doğan alacak, hak ve yükümlülüklerini, Mükellef’in ön yazılı izni olmaksızın, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Aksi halde, Mükellef bu Sözleşme’yi derhal ve haklı nedenle sona erdirebilir.
  13. 8.13 İşbu Sözleşme’nin 1.maddesinde yer verilen adresler tarafların Tebligat Kanunu’na göre geçerli tebligat adresleri olup, Taraflar herhangi bir adres değişikliğinde, bu değişiklik diğer Taraf’a gecikmeksizin yazılı veya e-posta yoluyla bildirilecektir, Mükellef Site’de ilan ederek veya İletişim bölümündeki bilgilerini güncelleyerek de ilgili bildirimi gerçekleştirebilir. Aksi halde bu Sözleşme’de yazılı adreslere yapılacak tebligatlar usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır. Adres değişikliklerinin zamanında bildirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk, bildirimi yapmayan Taraf’a ait olacaktır.
  14. 8.14 İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında Mükellef’in ticari defter ve kayıtları, bilgisayar kayıtları ile Taraflar’ca düzenlenecek 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki her türlü belge, tutanak, rapor, makbuz, fakslar ve fakslara ait kayıtlar, e-posta ve benzeri evraklar idari veya adli yargı organları nezdinde aksi ileri sürülemez kesin delil sözleşmesi niteliğindedir.
  15. 8.15 Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklar, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
  16. 8.16 Bu Sözleşme Site üzerinden, Müşteri tarafından onaylanarak online olarak akdedilmiş olup; Sözleşme Müşteri’ye özel Site’nin ilgili sekmesinden ulaşılabilir durumdadır.

  (9) TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

  • Mükellef, Müşteri’nin kendisiyle paylaştığı cep telefonu numarası, elektronik posta adresi dahil Müşteri’nin iletişim bilgileri üzerinden Mükellef tarafından yürütülen kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, tanıtımlar, reklâm, anketler, araştırmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek dahil olmak üzere türlü amaçla Müşteri ile iletişime geçebilir. Müşteri bu kapsamda kendisiyle iletişime geçilmesine izin vermektedir. Müşteri, kendisiyle bu kapsamda iletişime geçilmesini istememesi halinde, Mükellef ile iletişime geçmelidir.